سفیر جهان

عشق دیوید به مسافرت و گسترش حسن نیت او را در سراسر جهان به خود جلب کرد. او دوست داشت با مردم ملاقات کند و همه فرهنگها را تجربه کند. در نتیجه او در هر کجا که فرود آمد مورد استقبال قرار گرفت. شاید بیشتر از همه, او به سادگی زندگی را دوست داشت.