دیوید چو جایزه انساندوستی فرآیند تایید

جهت ها: برای تکمیل فرآیند نامزدی, کامل سه (3) اشکال تایید توسط سه (3) حرفه ای جداگانه که در جامعه نامزد در آن اقامت دارند, و به نامزد یا Nominator مربوط نیست, و دانش مستقیم خدمات انسانی را نامزد است.

را وارد کنید بر روی خط با کلیک بر روی دکمه ارسال در پایان از فرم در صفحه 3.