دیوید چو جایزه انساندوستی فرآیند نامزدی

جهت ها: به معرفی یک انسان دوستانه, شما باید فرم زیر را پر. لطفا یک شرح خدمات بشردوستانه نامزد ارائه, همراه با شناسایی دقیق از نامزد های فردی. لطفا با ارائه سه (3) امضا نامزد.

را وارد کنید بر روی خط با کلیک بر روی دکمه ارسال در پایان از فرم در صفحه 3.


فراموش نکنید که به 3 پر ستایش است از فرم تایید.