فرمهای ON-LINE

با انتخاب فرم زیر ، آن را در مرورگر خود به عنوان فرم آنلاین که می تواند از طریق رایانه پر و ارسال شود ، باز می کند.

لطفاً توجه داشته باشید که تاریخ DATE برای NOMINATIONS قطع شده 15 سپتامبر است, هر ساله.

هرگونه نامزدی دیرهنگامی که پس از 15 سپتامبر دریافت می شود ، به تشخیص معتمدین ممکن است پذیرفته شود یا نشود.