رویدادهای ویژه و توابع

اطلاعات به رویدادهای برنامه ریزی شده و توابع در مرکز بنیاد دیوید چو نوشته شده آن را به عنوان در دسترس می شود. لطفا دوباره بررسی کنید به زودی.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اجاره یا اجاره دادن مرکز دیوید بنیاد چو لطفا با بنیاد در (949)-852-8181 یا ایمیل در: info@davidchowfoundation.org